Nachtvlindermonitoring.nl

Powered by Stichting Koekeloere

Nachtvlindermonitoring

Nachtvlindermonitoring is meer dan het vangen van zoveel mogelijk verschillende soorten. Met nachtvlindermonitoring proberen we, naast het vaststellen van het soortenspectrum in een gebied, door meerjarig onderzoek inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling van nachtvlinders in tijd en ruimte. Dit type onderzoek kan op elke willekeurige plek plaatsvinden. De locatie kan variëren van uw eigen tuin of woonomgeving tot afgelegen plekken in natuurgebieden. Belangrijk bij monitoring is dat er er voor iedere telling dezelfde methode wordt gebruikt. 

Stichting Koekeloere is op verschillende manieren met nachtvlindermonitoring bezig, In onderstaand overzicht vindt u kort overzicht.

Nachtvlindermonitoring Na heidebrand 2021-2025

Stichting Koekeloere start in maart 2021 met een nachtvlindermonitoring op de door brand aangetaste heideterreinen in Nationaal Park de Meinweg. Eind april 2020 heeft een grote heidebrand ruim 200 hectare heide verwoest. Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van heideherstel aan de hand van heide gebonden nachtvlinders. In dit onderzoek worden ook andere insecten meegenomen. Voor dit onderzoek maken we gebruik van de door Stichting Koekeloere ontworpen vlindervallen 20W/220V actinic. Daar waar gewenst zal het onderzoek worden aangevuld met andere vangtechnieken.


Nachtvlinders in gagelstruwelen op de Meinweg 2020-2025

In 2020 start Stichting Koekeloere  met een monitoringsproject  om de nachtvlinders in Gagelstruwelen in kaart te brengen. Dit in navolging van het project 'Nachtvlinders in bremstruwelen'.  Een van de doelen is om meer te weten te komen over verspreiding en voorkomen van Gageluil, Hoogveenaarduil en Gagelbladroller. Daarnaast is er aandacht voor andere gagelgebonden insecten.

Nachtvlinders in bremstruwelen op de Meinweg 2014-2019

Grijsgroene zomdervlinder / Pseudoterpna pruinata / doelsoort voor het bremonderzoek / E. van Asseldonk

In 2014 is Stichting Koekeloere gestart met een monitoringsproject  om de nachtvlinders in Bremstruwelen in kaart te brengen. Een van de doelen is om meer te weten te komen over ecologie van de Grijsgroene zomervlinder / Pseudoterpna pruinata. Een zeldzame vlindersoort die Brem als waardplant heeft. Het onderzoek omhelst meer dan alleen de Grijsgroene zomervlinder. er wordt gekeken naar alle brem-afhankelijke insectensoorten. Het eerste resultaat van dit onderzoek is een "bremzoekkaart". Een hulpmiddel om bremafhankelijke soorten te vinden en te determineren. De kaart is te bestellen via info@stichtingkoekeloere.nl en kost € 7,50, inclusief verzendkosten. Er zijn twee kaarten beschikbaar. Een met alleen nachtvlindersoorten, de tweede met nachtvlinders en overige insecten.

Nachtvlindermonitoring in Limburg 

Vlekdaguil / Heliothis peltigera / Nieuw voor Wessem 2015 / E. van Asseldonk

In 2008 heeft Stichting Koekeloere samen met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) een nachtvlindermonitoringsproject opgezet. Doel van het project is om op een gestandaardiseerde wijze het voorkomen en verspreiding van macro-nachtvlinders in Limburgse tuinen in kaart te brengen. 

Protocol
Ten behoeve van het project is een protocol opgezet. Er worden in de periode maart tot en met november 15 tellingen uitgevoerd in vooraf geplande voorkeursweekenden. De tellers mogen naar eigen inzicht meer (losse) tellingen uitvoeren. 

De deelnemers
Het aantal actieve deelnemers varieert jaarlijks tussen de 20-30 personen. Aan het project wordt meegedaan door zowel beginnende als vergevorderde nachtvlinderaars. 

Werkruimte Monitoringsproject
Via een gezamenlijke werkruimte op de website van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg houden de deelnemers elkaar op de hoogte van de vangsten. Ook kunnen op de werkruimte determinatieproblemen worden opgelost middels een forum.
 

Nachtvlindermonitoring Vlinderstichting

In 2014 is het Limburgse project ondergebracht bij de Vlinderstichting. De Vlinderstichting heeft in navolging van het Limburgse project, samen met de  Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) een landelijk meetnet nachtvlinders opgezet voor het doen van systematische tellingen aan macronachtvlinders ten behoeve van het volgen van langdurige aantalsontwikkelingen.

Meer info vindt u op: http://nachtvlinders.meetnetportaal.nl/source/index.php

Nachtvlindermonitoring Nationaal Park de Meinweg

Nachtvlinders in het dal van de Roode Beek 2014-2020

Liesgrasboorder, Meinweg. Foto E. van Asseldonk

In 2014 is een begin gemaakt met een monitoring van een deel van de Roode Beek. In navolging van de monitoring van het Boschbeekdal (periode 2010-2013) zal ook het dal van de Roode Beek de komende jaren in de belangstelling staan. Middels de monitoring proberen we onder meer meer duidelijkheid te krijgen in het mogelijk voorkomen en verspreiding van de Liesgrasboorder / Phragmatiphila nexa. Een zeer zeldzame Nederlandse nachtvlinder. De eerste resultaten zijn bekend en heeft aangetoond dat de Liesgrasboorder op de Meinweg algemener voorkomt dan voorheen werd aangenomen, maar dat het verspreidingsgebied beperkt is.